INFOLINIA +48 691 197 611 ZADZWOŃ

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU
 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" i jej późniejszymi zmianami,a także Zgodnie z Ustawą o Prawach konsumenta z dnia 01 Stycznia 2021r na podstawie art. 385’1 – 385’5 Dz.U.2020.1740 t.j. stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

 • Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 • Dodatkowe uwagi:
  • Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
  • Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.
  • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  • Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: sklep@hellux.pl , lub drogą telefoniczną: +48 691 197 611
  • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, chyba że klient dokonał płatności poprzez platformę przelewy24. W tym przypadku zwrot należności zostanie pomniejszony o 2% od kwoty głównej towaru. 
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  • Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik
 • Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - do pobrania.
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas także do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Sprzęt mogą Państwo odesłać na własny koszt na adres naszego sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajda Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

REKLAMACJE

 • W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta proszony jest o sporządzenie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, napisanego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej i potwierdzonego przez niego (kurier ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzenia). Dodatkowo Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: sklep@hellux.pl
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon, kopię faktury) oraz dokument reklamacyjny. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 • Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@hellux.pl . Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
 • Druk reklamacyjny - do pobrania.
 • W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

DEFINICJE

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.